เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิต ปีหลักสูตรปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ   
  โปรแกรมวิชา : -   
  สาขาวิชาการประถมศึกษา1712536 5 2.00
  สาขาวิชาการประถมศึกษา1712543 5 2.00
  สาขาวิชาการประถมศึกษา1712554 5 2.00
  โปรแกรมวิชา : สาขาวิชาพลศึกษา   
  สาขาวิชาพลศึกษา (แผน ก)1762559 5 2.00
  โปรแกรมวิชา : สาขาวิชาการประถมศึกษา   
  สาขาวิชาการประถมศึกษา1732559 5 2.00
**หมายเหตุ เกรดต่ำ หมายถึง ผลการศึกษาขั้นต่ำที่ต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 034-109-300 ต่อ 3892-3