เมนูหลักกรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
  รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน/ขอรหัสผ่านใหม่

*** เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรกแล้ว กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย ***
*** สำหรับนักศึกษา หากไม่สามารถ Login ได้ ให้ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 034 109 300 ต่อ 3892-3***
*** สำหรับอาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สามารถใช้ Login เดียวกันกับ Login ระบบการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (SSO)***
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 034-109-300 ต่อ 3892-3