เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE10 มิ.ย. 2567 8:30 น.9 ส.ค. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 110 มิ.ย. 2567 8:30 น.9 ส.ค. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 210 มิ.ย. 2567 8:30 น.9 ส.ค. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 310 มิ.ย. 2567 8:30 น.9 ส.ค. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 410 มิ.ย. 2567 8:30 น.9 ส.ค. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 510 มิ.ย. 2567 8:30 น.9 ส.ค. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ10 มิ.ย. 2567 8:30 น.9 ส.ค. 2567 23:59 น.
  -ช่วงวันขอคำร้องขอเรียนร่วม17 มิ.ย. 2567 8:30 น.14 ก.ค. 2567 8:30 น.
  -ช่วงวันขอคำร้องเปิดหมู่เรียนพิเศษ17 มิ.ย. 2567 8:30 น.9 ก.ค. 2567 10:30 น.
  -ช่วงวันขอคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด10 มิ.ย. 2567 8:30 น.12 ก.ค. 2567 23:59 น.
  -ช่วงวันขอคำร้องรักษาสภาพ17 มิ.ย. 2567 8:30 น.16 ส.ค. 2567 16:30 น.
  -ช่วงวันขอคำร้องรักษาสภาพ (โดยเสียค่าปรับ)19 ส.ค. 2567 8:30 น.13 ก.ย. 2567 16:30 น.
  -ช่วงวันขอคำร้องลาพักการเรียน17 มิ.ย. 2567 8:30 น.20 ก.ย. 2567 16:30 น.
  -ช่วงวันขอคำร้องขอกลับคืนสภาพนักศึกษา17 มิ.ย. 2567 8:30 น.1 ธ.ค. 2567 16:30 น.
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร17 มิ.ย. 2567 8:30 น.18 ส.ค. 2567 23:59 น.
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด10 มิ.ย. 2567 8:30 น.25 ต.ค. 2567 16:30 น.
  -วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด19 ส.ค. 2567 0:01 น.13 ก.ย. 2567 23:00 น.
  -ช่วงวันขอคำร้องยกเลิกรายวิชาเรียน (ได้ผลการเรียน W)12 ส.ค. 2567 8:30 น.6 ก.ย. 2567 16:30 น.
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา1 มี.ค. 2567 8:30 น.28 มิ.ย. 2567 16:30 น.
  -ช่วงวัน ตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ1 ก.ค. 2567 8:30 น.1 ก.ค. 2568 23:59 น.
  -ช่วงวัน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน1 พ.ค. 2566 8:30 น.30 ก.ย. 2566 23:59 น.
  -ช่วงวันยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (รอบที่ 1)17 มิ.ย. 2567 8:30 น.19 ก.ค. 2567 16:30 น.
  -ช่วงวันยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (รอบที่ 2)2 ก.ย. 2567 8:30 น.27 ก.ย. 2567 16:30 น.
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา17 มิ.ย. 2567 14:12 น.9 ส.ค. 2567 23:59 น.
  -ช่วงวันอนุมัติคำร้องออนไลน์18 มิ.ย. 2567 14:09 น.31 ก.ค. 2567 14:09 น.
  -ช่วงวันอนุมัติคำร้องออนไลน์โดยประธานสาขา(ใช้กับเฉพาะ คำร้องเปิดหมู่เรียนพิเศษ )25 มิ.ย. 2567 8:00 น.9 ก.ค. 2567 12:30 น.
  -ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา17 มิ.ย. 2567 14:12 น.9 ส.ค. 2567 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา17 มิ.ย. 2567 14:12 น.9 ส.ค. 2567 23:59 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 034-109-300 ต่อ 3892-3