เมนูหลัก

 ลงทะเบียนผู้สมัคร
  กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่มลงทะเบียน
   สัญชาติ * 
   เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
  (เฉพาะตัวเลข 13 หลักไม่ต้องเว้นวรรค หรือ ขีดคั่น) * 
   คำนำหน้า * 
   ชื่อ
  ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ * 
  นามสกุล * 
   ชื่อภาษาอังกฤษ
  ตัวพิมพ์ใหญ่  
  นามสกุลภาษาอังกฤษ  
   วันเดือนปีเกิด *    
 

 
สอบถามสมัครเรียน
โทร 034 - 109300 ต่อ
ระดับมัธยมศึกษา 3625
ระดับปริญญาตรี 3891
ระดับปริญญาโท – เอก 3900
ฝ่ายงานการเงิน 3895
ติดต่อสอบถาม
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม