เมนูหลัก 
ตรวจนักศึกษาไทย   ตรวจนักศึกษาต่างชาติ
กรอกข้อมูล ( ใช้ชื่อ - นามสกุล ตามวุฒิจบการศึกษา )
ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ) *
นามสกุล *
เลขประจำตัวประชาชน *
วันเดือนปี เกิด * * *
หมายเหตุ
1. ระบบตรวจสอบข้อมูลการสำเร็จการศึกษานี้ ใช้ตรวจสอบได้เฉพาะนักศึกษาที่รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 56... หรือเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

2. สำหรับนักศึกษาที่รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55...ลงไป หากหน่วยงานต้องการผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องครบถ้วน กรุณาดำเนินการตามข้อ 3
3. หากหน่วยงานต้องการขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของสำเนาวุฒิการศึกษา (เพื่อป้องกันการทุจริตแก้ไขหรือปลอมแปลงวุฒิการศึกษา) หรือต้องการหนังสือราชการแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา *ขอให้หน่วยงานส่งหนังสือขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา ส่งมายังมหาวิทยาลัย นำเรียนถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*หากมีปัญหาการใช้งานหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ งานทะเบียน 034-109300 ต่อ 3892 – 3893
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 034-109-300 ต่อ 3892-3