สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

 สาขาวิชาปีการศึกษาช่วงวันที่เปิดรับสมัคร แผนรับ รายงานตัว รับเพิ่ม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 50
การศึกษาปฐมวัย  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 90
พลศึกษา  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 120
การประถมศึกษา  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 60
จุลชีววิทยา  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 45
เทคโนโลยีการผลิตพืช  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 40
สาธารณสุขศาสตร์  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 80
วิทยาการคอมพิวเตอร์  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 65
เคมีเวชสำอาง  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 30
เทคโนโลยีสารสนเทศ  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 60
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 60
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 80
วิศวกรรมโยธา  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 40
การจัดการอาหาร  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 80
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 60
วิศวกรรมไฟฟ้า  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 60
วิทยาการข้อมูล  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 30
วิศวกรรมซอฟต์แวร์  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 30
เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 50
นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 45
นวัตกรรมการควบคุมอัจฉริยะ  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 40
วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 40
เทคโนโลยีระบบยานยนต์สมัยใหม่  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 30
คณิตศาสตร์  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 90
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 30
คอมพิวเตอร์ศึกษา  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 90
ฟิสิกส์  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 30
เคมี  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 30
ชีววิทยา  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 60
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 30
ภาษาอังกฤษธุรกิจ  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 90
การพัฒนาชุมชน  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 90
ออกแบบดิจิทัลอาร์ต  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 80
ออกแบบนิเทศศิลป์  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 80
รัฐประศาสนศาสตร์  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 200
นิติศาสตร์  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 100
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 40
การจัดการการบริการ การท่องเที่ยว และสุขภาพนานาชาติ  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 20
นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 30
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 80
สารสนเทศดิจิทัลและบรรณารักษศาสตร์  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 40
รัฐศาสตร์  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 50
สังคมศึกษา  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 90
ภาษาไทย  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 60
ภาษาอังกฤษ  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 90
ดนตรีศึกษา  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 60
ภาษาจีน  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 60
ศิลปศึกษา  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 60
การจัดการทั่วไป  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 300
การตลาด  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 80
การจัดการทรัพยากรมนุษย์  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 80
ธุรกิจระหว่างประเทศ  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 100
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 120
การบัญชี  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 140
การเงินและการลงทุน  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 80
ธุรกิจดิจิทัล  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 80
นิเทศศาสตร์  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 90
ธุรกิจอีสปอร์ต  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 30
พยาบาลศาสตร์  2567 ปิดรับสมัครแล้ว 80